Kent Konseyleri Sempozyumu
Kent Konseyleri Sempozyumu Kent Konseyleri Sempozyumu

Menü

Sempozyum Hakkında

Sempozyum Hakkında

Sempozyuma ait duyuru dosyasına ulaşmak için TIKLAYINIZ

 

Kent Konseyleri; kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentli
haklarının korunması, katılım ve iyi yönetişim kavramlarının yerinden yönetim ilkeleriyle ele alınmasını
hedefleyen gönüllü ortaklıklardır. Bu ortaklığın hedefi, kentteki karar vericiler, yurttaşlar ve kurumsal
paydaşlarla birlikte yaşanabilir ve sürdürülebilir yerleşimlerin ortaya çıkmasıdır.
Günümüzde toplumsal ve yönetsel yapılara ilişkin yapılacak düzenlemelerin, katılımcılık ve iyi
yönetişim mekanizmasının işletilmesine dayalı çözümlemelere dayanması gerektiği yaygın bir şekilde
kabul görmektedir. Bu anlamda, içinde yaşadığımız kentsel ve kırsal yerleşimlerin ve metropoliten
kentlerin sorunlarına ilişkin tartışmalar içinde kent konseyleri kaçınılmaz bir yer tutmaya başlamıştır.
Kuşkusuz kent konseylerinin Belediye Kanunu’nda yerini aldığı 2000’li yılların başlarından bu yana,
özellikle de hükümet sistemi ve yerel yönetim kanunlarında gerçekleşen değişiklikler sonrasında
kentsel sorunların niteliği, çerçevesi ve kapsamı da değişime uğramış, bu anlamda kent konseylerini
yeniden ele alma ihtiyacı her zamankinden daha fazla hissedilmeye başlanmıştır. Mevcut durumda;
kent konseylerinin hemşeri hukuku, kentlilik bilinci, kentli hakları, katılım hukuku, kent yönetimi ve
karar alma mekanizmalarına katılım, sürdürülebilir kalkınma, kent kimliği, afet yönetimi, göç, çevre ve
iklim değişikliği, pandemi ve kriz yönetimi ve demokratik katılımla ilgili pek çok başka konudaki yeri,
misyonu ve öneminin disiplinler arası bir bakış açışıyla tartışılmasının oluşturacağı değer, Türkiye’nin
bu alandaki deneyimine ciddi katkı yapma potansiyeli taşımaktadır.
Üçüncüsü Balıkesir’de düzenlenecek olan Kent Konseyleri Sempozyumu, kent konseylerinin kendi
sorunlarını sivil toplum ve akademik dünya ile birlikte ele alma ve çözümleri tartışma iradesi ortaya
koyduğu ve birincisi 2011, ikincisi 2015 tarihlerinde düzenlenen bilimsel etkinlikler dizisinin devamı
olarak gerçekleştirilecektir. Geçen zaman içinde Türkiye’nin demokratik katılım konusundaki bilgi ve
birikiminin kamu yönetimi, yerel yönetimler, sosyoloji, antropoloji, şehir ve bölge planlama, mimarlık
ve tasarımın diğer alanları, psikoloji, e-devlet, ekonomi ve daha pek çok disiplinin kesişiminde zengin bir
deneyimi ilgilendiren bir alana dahil olduğu düşünülerek sempozyumun disiplinler arası ve uygulayıcıkuramcı etkileşimini sağlayıcı niteliği olması gerektiği düşünülmektedir.
Bu düşüncelerle, Türkiye Kent Konseyleri Birliği koordinatörlüğünde, Balıkesir Valiliği, Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversiteleri ve Balıkesir Kent Konseyi
ev sahipliğinde ve Türkiye Belediyeler Birliği, UCLG-MEWA, WALD ve UNDP iş birliği ile Balıkesir’de
gerçekleştirilecek olan III. Kent Konseyleri Sempozyumu’nda farklı disiplinlerden bilim insanı ve
araştırmacıların bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır. Sunulacak araştırma, değerlendirme ve
görüşler hem kent konseylerinin hem de yerel demokrasinin gelişimine önemli katkılarda bulunacaktır.
Sempozyumun amacına ulaşabilmesi, Üniversitelerin değerli akademisyenlerinin ve araştırmacıların
katılımlarıyla mümkün olacaktır. 
Kent konseyleri konusundaki birikimlerini paylaşmak isteyecek tüm katılımcıların Sempozyumumuza
katılımlarını bekler, saygılar sunarız.